HBC, HNG, POM nhận “tối hậu thư” về khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

03/02/2024

HBC, HNG, POM nhận “tối hậu thư” về khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Điểm chung của cả ba doanh nghiệp này là kinh doanh lao dốc trong vài năm trở lại đây, lỗ luỹ kế hàng nghìn tỷ.

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã lưu ý về khả năng huỷ niêm yết đối với các cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cổ phiếu POM của Công ty Cổ phần Thép POMINA và cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Đối với HBC, cổ phiếu hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp”;

Do đó, HoSE lưu ý về việc cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng bị hủy niêm yết nếu tiếp tục vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023 là 3 năm liên tiếp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 7.546 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2022. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ 777 tỷ đồng cả năm, cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 2.600 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, Xây dựng Hòa Bình vẫn đang lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng. Vì vậy, trừ cả các quỹ vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 453 tỷ đồng.

Tương tự với POM, cổ phiếu hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp.

Do đó nếu Công ty tiếp tục vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2023 là năm thứ 03 liên tiếp thì cổ phiếu POM có khả năng bị huỷ niêm yết.

Luỹ kế trong năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 960 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.167 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Đối với HNG của Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), cổ phiếu HNG hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 âm 1.119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 âm 3.576 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và năm 2022.

Ngày 30/1/2024, HoSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 của HNG với lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ âm 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 âm 8.054 tỷ đồng.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét“.

Do đó, HoSE lưu ý về việc cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ.

Luỹ kế cả năm 2023, HNG ghi nhận doanh thu 606 tỷ, giảm 18%. Khấu trừ chi phí, HNG lỗ ròng hơn 1.050 tỷ đồng. Trước  đó trong năm 2021, 2022, công ty lỗ lần lượt là 1.119 tỷ và 3.576,5 tỷ. Lỗ lũy kế của HAGL Agrico đã vượt 8.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm cuối năm 2023 tiếp tục giảm về 2.300 tỷ đồng.

Tuệ Giang

An ninh Tiền tệ